oferta

Wielosystemowa, profesjonalna obsługa informatyczna urzędów administracji publicznej
TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom - jednostkom samorządu terytorialnego - profesjonalne wsparcie w zakresie ustalania potrzeb, wdrożeń i eksploatacji szerokiego spektrum rozwiązań i systemów informatycznych wspomagających jednostki w zakresie ich działań. Zakres wsparcia każdorazowo uzgadniany jest z Klientem i obejmuje zarówno prace serwisowe wykonywane w siedzibie Klienta, jak i pomoc świadczoną zdalnie za pomocą odpowiednich, bezpiecznych technologii.
Audyty informatyczne bezpieczeństwa i legalności oprogramowania
Z uwagi na wzrastającą rolę bezpieczeństwa przetwarzania danych w jednostkach organizacyjnych oraz coraz bardziej skomplikowane rozwiązania informatyczne mające to bezpieczeństwo zapewnić spółka TBD MAZOWSZE oferuje swoje usługi w tym zakresie zarówno wykonując audyty bezpieczeństwa jak i proponując nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń infrastruktury informatycznej Klienta w oparciu o urządzenia klasy UTM. Z zagadnieniami bezpieczeństwa łączy się także legalność oprogramowania. Konieczność zapewnienia eksploatacji jedynie legalnego oprogramowania oraz trudność w utrzymaniu pożądanego stanu legalności skutkuje potrzebą okresowego wykonywania audytów legalności. Na tym polu spółka TBD MAZOWSZE również wspomaga swoich Klientów.
Opracowania i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
Na zlecenie Klientów TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. opracowuje, tworzy dokumentację i wdraża Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy ISO 27001.
Opracowania i wdrożenia Polityk Bezpieczeństwa oraz outsourcing całości prac związanych z ochroną danych osobowych, łącznie z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych
Na zlecenie Klientów TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. opracowuje, tworzy dokumentację i wdraża Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. Celem tych działań jest zapewnienie Klientowi zgodności z wymaganiami prawnymi:
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922),
  • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1),
  • Niektóre wymagania normy PN-ISO/IEC 27001,
Zakres prac jest każdorazowo uzgadniany z Klientem w zależności od oczekiwań, posiadanych dokumentów, ich aktualności, a przede wszystkim ich zgodności z aktualnym stanem prawnym. W szczególności spółka oferuje tzw. outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych, gdzie rolę tę i obowiązki przejmuje pracownik spółki - łącznie z reprezentacją przed uprawnionymi organami.
Instalacje oprogramowania systemowego, narzędziowego i zarządzającego stacjami roboczymi i sieciami LAN
Pracownicy TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. posiadają kwalifikacje i umiejętności teoretyczne i praktyczne zarówno w zakresie technologii informatycznych eksploatowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Począwszy od systemów operacyjnych serwerów i stacji roboczych przez oprogramowanie sieciowe, narzędziowe (techniczno-eksploatacyjne, zabezpieczające, antywirusowe, obsługi baz danych, tworzenia kopii zapasowych itp.) po aplikacje na stacjach użytkowników.
Wdrożenia aplikacj systemowych, narzędziowych i dziedzinowych
Pracownicy TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. oprócz kwalifikacje i umiejętności w zakresie technologii informatycznych posiadają także niezbędną wiedzę merytoryczną dotyczącą aplikacji systemowych, narzędziowych i dziedzinowych, pozwalającą na owocną współpracę z urzędnikami w zakresie tych systemów eksploatowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Spółka oferuje usługi w tym zakresie począwszy od instalacji aplikacji, przez wdrożenie, nadzór nad eksploatacją po rozwiązywanie problemów i niesprawności.
Usługi serwisowe w zakresie sprzętu i oprogramowania
Ponieważ każdy, nawet najlepszy sprzęt (także komputerowy) może się uszkodzić lub zepsuć pracownicy TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. nie pozostawiają Klientów w takich sytuacjach samych oferują diagnozę uszkodzenia, jego naprawę, instalację w środowisku Klienta oraz przywrócenie do pełnej funkcjonalności. Jeśli naprawa urządzenia przekracza możliwości technologiczne TBD MAZOWSZE Spółka kieruje (lub doradza dokąd skierować) sprzęt do naprawy w firmach wyspecjalizowanych w przedmiotowych obszarach.
Konsultacje i doradztwo w zakresie technologii IT
Dla klientów potrzebujących wsparcia merytorycznego w procesie podejmowania decyzji dotyczących technologii informatycznych TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. służy doradztwem oraz konsultacjami. Propozycje rozwiąń ukierunkowane są na zapewnienie poprawności technicznej projektów oraz ich realizacji w ramach realnych budżetów. Klienci otrzymują różne warianty jakościowe i kosztowe realizacji projektów oraz zostają poinformowani o zaletach i wadach każdego z nich.
Szkolenia informatyczne systemowe i dziedzinowe
W zależności od zapotrzebowania TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. organizuje szkolenia informatyczne w zakresie technologii informatycznych i systemów dziedzinowych w różnych obszarach działania jednostek organizacyjnych. Szkolenia mogą mieć charakter otwarty, powszechny bądź dedykowany dla konkretnych Klientów.
Usługi certyfikacyjne SIGILLUM (m. in. kwalifikowany podpis elektroniczny)
TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. na mocy Umowy Partnerskiej z Polskim Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM, utworzonym przez Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych prowadzi Punkty Rejestracji SIGILLUM PCCE podpisu elektronicznego w infrastrukturze klucza publicznego. Punkty rejestracji zlokalizowane są w siedzibie głównej w Siedlcach oraz Oddziałach w Ciechanowie Płocku i Radomiu. Wydawane są certyfikaty kwalifikowane, komercyjne i obiektowe. Ponadto Spółka realizuje wdrożenia i konfiguracje podpisu elektronicznego u Klientów, oferuje oprogramowanie do podpisu elektronicznego. Po podpisaniu stosownej umowy Inspektorzy dokonują weryfikacji tożsamości klienta oraz generują i wydają klientowi certyfikat, a także sprzedają niezbędne komponenty techniczne.
Analizy potrzeb informatycznych urzędów i jednostek samorządu terytorialnego
Pracownicy TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. mając wieloletnie doświadczenie i stosowne kwalifikacje są w stanie pomagać Klientom w wyborze odpowiednich dla nich rozwiązań technologicznych, programowych oraz sprzętowych. Wykonywana jest analiza potrzeb, posiadanych zasobów oraz możliwości finansowych Klienta. Prace ukierunkowane są na uzyskanie skutecznych rozwiązań w nieodległych terminach, przy zachowaniu ram budżetowych oraz osiągnięcie jak najmniej uciążliwej eksploatacji.
Projekty kompleksowej informatyzacji urzędów i jednostek samorządu terytorialnego
Wynikiem analizy potrzeb informatycznych urzędów i jednostek organizacyjnych (wykonanych samodzielnie lub przy współudziale TBD MAZOWSZE Sp. z o.o.) powinien być projekt informatyzacji. Projekt ten powinien zawierać szereg elementów mających wpływ na jego efektywną realizację, takich jak: zestawienia ilościowe i wartościowe sprzętu i oprogramowania, harmonogramy wdrożeń, zakresy i harmonogramy szkoleń pracowników itp. Spółka TBD MAZOWSZE oferuje Klientom udział w opracowywaniu projektów informatyzacji w zakresie zleconym przez Klienta.